fbpx

Data Strategy

B Grand Marketing

Digital Marketing

ธุรกิจเกิด เติบโต ต่อยอด อยู่ยาว ได้ด้วยเรา

What has been done so far.

22K+

Website Traffic

70%+

Traffic Increases per month

%(฿)50+

Increase sales of goods accounted

Data Strategy, กลยุทธ์การตลาด, ทำตลาดออนไลน์, online marketing, B Grand Marketing

Why

ในปี 2565 นี้ คนไทยติดอันดับ 1 ของโลก ที่ซื้อสินค้าออนไลน์ปทุกสัปดาห์ จากผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ต จำนวน 68.3% คนไทยติดอันดับ 2 ของโลกที่เฉลี่ยเวลาเล่นอินเทอร์เน็ตจากมือถือ 5 ชั่วโมง 28 นาทีต่อวัน และเป็นอันดับ 3 ของโลก ในการชำระเงินผ่านมือถือ

Values

จากสถิติการใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทย ถือได้ว่า การทำ Digital Marketing เป็นช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายยิ่งกว่าเคาะประตูบ้าน เพราะ Digital Marketing หมายถึง การทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ในรูปแบบสื่อที่สามารถสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย จนกระทั่งได้ผลลัพธ์ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ

Data Strategy, กลยุทธ์การตลาด, ทำตลาดออนไลน์, online marketing, B Grand Marketing
Data Prep & Plan

Data Driven & Strategy

B Grand Marketing เราทำการตลาด Data Strategy โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากกลุ่มเป้าหมายที่ใช้สินค้าหรือบริการของคุณอยู่แล้ว ข้อมูลของผู้ที่มีความต้องการ”จะใช้” หรือ”มีโอกาสใช้” เราจึงสามารถสื่อสารกลยุทธ์การตลาดไปได้อย่างตรงจุด ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพราะ Data จากผู้บริโภคนั้นเป็นความต้องการจริงที่เกิดขึ้น ทำให้เราเข้าใจธรรมชาติในการใช้บริการหรือสินค้านั้นๆได้อย่างถูกต้อง